Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

In het kader van de verkoop op afstand (zonder de simultane fysieke aanwezigheid van de partijen), overeenkomstig de Handelspraktijken Wet van 6 April 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

I. Preambule

Inside bvba (hierna genoemd “Orgnls”), heeft zijn maatschappelijke zetel te Sint-Ewoudsstraat 35 8200 Brugge, België, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0443.994.536 Het BTW nummer is BE 0443.994.536. (“Verkoper”)

Hoe ons te bereiken?

Mail: hello@orgnls.be
Telefoon: +32 50 58 18 01
Post: Sint-Ewoudsstraat 35, 8200 Brugge, België

II. Toepassingsgebied

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle orders geplaatst op orgnls.be. Bijgevolg aanvaardt elke persoon, die een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op orgnls.be, deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig en erkent de Klant hiervan op de hoogte te zijn geweest voor zijn/haar bestelling.

Orgnls behoudt het recht om de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen op om het even welk moment. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn deze voorwaarden die door de klant aanvaard zijn op het moment van het plaatsen van zijn/haar order.

Door zijn/haar bestelling te valideren op de website, erkent de Klant de huidige voorwaarden zonder voorbehoud, gelezen en aanvaard te hebben. Er is geen vrijstelling toegestaan van deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging.

III. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie betreffende de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

IV. Levering

Orgnls.be verkoopt vanuit Belgie en levert in België. Foutief doorgegeven of niet bestaande leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Voor levering in een specifiek land, dat niet is opgenomen in de bestemmingen, kan de Klant Orgnls.be contacteren om meer informatie omtrent de leveringsvoorwaarden in dat specifiek land te bekomen. De vermelde leveringstermijnen op Orgnls.be zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Bestellingen die geplaatst worden op Orgnls.be worden behandeld van zodra de desbetreffende online verkoop is beëindigd. De levering van de producten is voorzien binnen de 30 dagen na beëindiging van de verkoop. Voor sommige producten zal de levertijd langer zijn dan 30 dagen, dit zal dan ook vermeld worden online bij de orderbevestiging. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Orgnls kan niet verantwoordelijk worden geacht bij overmacht, die de productie, beschikbaarheid, transport of levering van het product zou beïnvloeden.

Wanneer onjuiste prijzen worden vermeld op www.orgnls.be vanwege technische fouten en op basis van deze onjuiste prijzen komt een koopcontract tot stand, dan heeft Orgnls het recht om het koopcontract te annuleren, zelfs nadat de bestelling per e-mail is bevestigd.  De betaling zal onmiddellijk worden terugbetaald.

In het geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

In het geval van niet-beschikbaarheid van het product, zal Orgnls de Klant informeren per e-mail. Als de initiële levertermijn niet kan nagekomen worden, zal een nieuwe levertijd worden doorgegeven aan de Klant, overeenkomstig de informatie die beschikbaar is bij Orgnls. De klant kan, indien gewild, zijn order annuleren, tegen terugbetaling.

Orgnls heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In het geval een order bestaat uit meerdere producten waarvan bepaalde producten onmiddellijk beschikbaar zijn en andere niet onmiddellijk, dan zal Orgnls het order slechts uitleveren als alle producten van het order beschikbaar zijn. In het geval de Klant de beschikbare producten eerder wil ontvangen, dan dient deze een afzonderlijk order in te geven voor deze producten en de transportkosten 2x betalen.

Er wordt een email verstuurd naar de Klant op het moment van uitsturen van de goederen, en dit naar het emailadres dat werd ingegeven bij registratie.

Orgnls informeert de klanten van de levertijden op een louter indicatieve basis, zoals doorgegeven door de gekozen transporteur.

Eventuele transportkosten worden bevestigd bij checkout, vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. Transportkosten zijn afhankelijk van de bestemming, gewicht en afmetingen. Orgnls.be informeert zijn klanten dat deze levertijden geen rekening houden met zaterdag, zondag en feestdagen.

Producten zijn verpakt conform de transportnormen die van kracht zijn, en bieden een optimale bescherming van de producten tijdens hun transport. De klant dient dezelfde normen te respecteren in het geval een product wordt teruggezonden als gevolg van dienst-na verkoop of om redenen van niet-geschiktheid. Eventuele schade geconstateerd aan een product dat voortvloeit uit het product dat niet goed werd verpakt kan leiden tot een slechts gedeeltelijke terugbetaling of geen restitutie in het geval van de onmogelijkheid van wederverkoop in die staat of in het geval van een aangegeven technisch probleem dat nog verslechterd is.

V. Prijs

De aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Levering is alleen mogelijk in de genoemde landen zoals vermeld in de verkoopsvoorwaarden. Het BTW tarief van toepassing is het BTW tarief dat geldig is op de datum van de bestelling. Elke wijziging in het BTW-tarief kan impact hebben op de verkoopprijs van de producten in de catalogus. Onze prijzen houden rekening met de Belgische BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het wettelijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten op de site. De prijzen kunnen echter niet gewijzigd worden nadat de klant zijn bestelling heeft geplaatst. Deze zelfde regeling is ook geldig indien er plots een wijziging komt in één of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieu-belasting. Indien dit voorvalt zal de wijziging steeds worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de artikelen die verkocht worden op Orgnls.be.

De prijs van het product staat steeds aangegeven op de website. Deze prijs is exclusief verwerkings-en verzendkosten. Deze kosten worden afzonderlijk en duidelijk aangegeven voor de definitieve validatie van de bestelling. Alle andere kosten die inherent zijn aan het plaatsen van een bestelling, zoals internetverbinding of communicatie kosten zijn voor rekening van de klant.

VI. Betaling

De klant kan zijn bestelling online betalen met VISA, MasterCard, Maestro of IDEAL. De Klant garandeert Orgnls dat hij de vereiste vergunning heeft om de gekozen wijze van betaling te gebruiken. Het debet voor de aankopen op rekening van de klant wordt gedaan op het moment van de verwerking van de bestelling.

De betaling van een bestelling wordt online gedaan en kan zowel met een debit als een kredietkaart, en dit steeds voor de gehele bestelling. Online betalen gebeurt op een zeer veilige manier, nl via "SSL betaling". Dit is een beveiligingsprogramma van Pay.be dat is goedgekeurd door de Centrale Dienst voor Information System Security, en dat strikt voldoet aan de bancaire regelgeving. Pay.be ’s encryptie proces zorgt voor een volledige vertrouwelijkheid van de informatie die door de klant is verstrekt. Een bestelling wordt pas als geldig beschouwd zodra de betaling is geaccepteerd door het gekozen betalingssysteem (Visa, Mastercard, Maestro, Ideal). De gegevens van het betalingssysteem vormen het bewijs van alle transacties.

Orgnls kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het frauduleus gebruik van een gekozen betalingsmethode. Bij elk frauduleus gebruik zal Orgnls juridische stappen ondernemen tegen de frauduleuze gebruiker. Orgnls heeft het recht om de verwerking en levering op te schorten indien de officieel erkende organisaties de toestemming van de bankkaart weigeren of in het geval van niet-betaling. Orgnls behoudt zich daarenboven het recht om bijkomende bestellingen van een klant te weigeren indien deze niet heeft betaald in een eerdere bestelling, of met wie een geschil over de betaling nog steeds niet is afgewikkeld.

VII. Order en contractuele verbintenissen

De bestelling kan alleen online worden geplaatst, en alleen via de website Orgnls.be. De persoonlijke gegevens en informatie die de klant bij de bestelling geeft moeten juist en volledig zijn. De klik waarbij de klant de bestelling valideert vormt een onherroepelijke verbintenis van zijn / haar zijde. Iedere bestelling valt onder de onderhavige algemene voorwaarden en wordt contractueel van zodra de bevestigingsemail is verstuurd. Deze email bevat de bevestiging van Orgnls, en wordt verstuurd na aanvaarding van de betaling.

Het beeldmateriaal van de producten op de website maken geen deel uit van de contractuele verbintenissen. Elke verandering van de verpakking en / of de weergave van het product in het algemeen, zal op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van Orgnls inhouden.

VIII. Overdracht van Eigendom

Orgnls blijft eigenaar van de geleverde producten tot de volledige betaling door de klant is gebeurd. De bovenstaande bepalingen beletten echter niet de overdracht op de Klant van de risico’s mbt verlies of beschadiging van de producten tijdens de levering, alsmede van de schade die zij zouden kunnen veroorzaken.

De overdracht van de eigendom van het bestelde product zal plaatsvinden zodra de bestelling is geplaatst, dat wil zeggen zodra de bevestiging van de bestelling is verzonden, en dit na aanvaarding van de betaling.

IX. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand (zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen), volgens de wet van 6 april 2010, de wet van de handelspraktijken, heeft de klant het recht om zijn bestelling terug te zenden, zonder een boete te betalen, met uitzondering van de kosten van verzending en terugzending van de goederen, en dit binnen een termijn van 14 dagen, te beginnen vanaf de dag van ontvangst van de goederen door de Klant.

De klant dient Orgnls hiervan te informeren per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht aan: Orgnls, Sint-Ewoudsstraat 35, 8200 Brugge, België of door contact op te nemen met Orgnls.be via e-mail hello@orgnls.be met vermelding van het ordernummer en de reden voor het terugsturen. Orgnls.be zal dan aan de klant de te volgen stappen aangeven.

In alle gevallen wordt het terugsturen uitgevoerd op risico van de klant. De klant moet ten alle tijden het bewijs van terugsturen kunnen voorleggen.

De producten die teruggestuurd worden moeten intact zijn, in een perfecte staat voor wederverkoop, en in de originele verpakking. Ze mogen niet gebruikt zijn en geen enkel teken vertonen van verslechtering. De goederen moeten zich steeds in een staat van volmaakte reinheid zijn. Elk product dat beschadigd is, onvolledig, of waarvan de originele verpakking is verslechterd, zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden. Dit recht op teruggave wordt uitgeoefend zonder boete, met uitzondering van de transportkosten die nog steeds voor de klant zijn.

In het geval het recht op terugzending door de Klant wordt uitgeoefend zal Orgnls.be, na ontvangst, een email versturen naar de Klant met bevestiging van ontvangst. Daarna zal Orgnls de Klant de som volledig terugstorten. In het geval van een vraag voor terugbetaling zal Orgnls.be het bedrag terugbetalen binnen de 30 dagen.

Alle producten op de site kunnen teruggestuurd worden tenzij expliciet vermeld. In elk geval zal het recht op terugsturing niet gelden voor producten die een persoonlijk karakter hebben of die gemaakt werden volgens de specificaties van de Klant. Producten die te snel verouderen of waarvan de kwaliteit achteruitgaat kunnen niet worden teruggestuurd. Ook eventuele diensten die uitgevoerd werden, kunnen niet geannuleerd worden.

X. Klachten

Orgnls herinnert de klant eraan dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om de zending bij ontvangst en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de verzendingsdienst te inspecteren en de verzendingsdienst evenals Orgnls te wijzen op de aanwezigheid van elke anomalie (blutsen, schade aan de verpakking, …) en dit binnen 2 werkdagen na de levering van de goederen. In afwezigheid van enige melding hiervan wordt het product beschouwd als geaccepteerd door de Klant en kan deze anomalie niet meer het onderwerp uitmaken van enig dispuut betreffende de levering. Klachten gerelateerd tot de staat van levering worden a posteriori niet aanvaard door Orgnls

Alle klachten of vragen voor informatie moeten gericht worden naar hello@orgnls.be, opdat Orgnls zo snel mogelijk alle nodige maatregelen kan nemen.

XI. Garantie

In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek kunnen de huidige voorzieningen de professionele verkoper niet ontslaan van de garantie tegen alle gevolgen van verdoken defecten aan de verkochte goederen. De klant wordt expliciet op de hoogte gebracht dat Orgnls niet de producent is van de goederen die aangeboden worden via de website Orgnls.be.

Als gevolg hiervan zal in het geval van schade, veroorzaakt aan een persoon of een goed door een defect aan het verkochte product, alleen de producent van dit product verantwoordelijk gehouden worden door de Klant op basis van de informatie die op de verpakking van voorvermeld product vermeld wordt.

Orgnls kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval van het niet respecteren van de wet in het land waar de goederen geleverd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de lokale overheden te checken naar de wettelijkheid van de import en de wettelijkheid van het gebruik van producten en diensten die besteld worden.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

XII. Overmacht

Geen van beide partijen worden aanzien als falend in hun contractuele verplichtingen inzover hun uitvoering vertraagd, geblokkeerd of verhinderd wordt door omstandigheden buiten hun controle.

Overmacht, zowel als wat door de Belgische rechtbanken als dusdanig gedefinieerd worden, worden geacht het onderstaande te omvatten:  volledige of gedeeltelijke stakingen, zowel extern als intern in het bedrijf, een blokkering van onderdelen of transport om welke reden dan ook, legale of wettelijke beperkingen, computer pannes, aardbevingen, brand, storm, overstromingen, uitval van telecommunicaties als gevolg van blikseminslag of netwerkdefecten die niet onder controle zijn van de Klant.

Overmacht of omstandigheden buiten controle zullen aanzien worden als extern aan de beide partijen, onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onafhankelijk van de wil van beide partijen en die niet konden verhinderd worden ondanks alle redelijk mogelijke inspanningen.

XIII. Bescherming van uw gegevens en privacy

Orgnls voldoet aan de huidige Belgische wetgeving op de privacy en data bescherming. Bezoekers van de Orgnls.be site hebben steeds recht tot toegang, aanpassing, correctie en verwijdering van de gegevens die met hun gerelateerd zijn.

Op het ogenblik van inschrijving of bestelling, of binnen de context van andere specifieke acties zal Orgnls.be bezoekers of Klanten inviteren om nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen te ontvangen of aanbieden om te registreren ten einde geïnformeerd te blijven van zijn exclusieve verkopen.

Ten allen tijde kan de Bezoeker of Klant zijn inschrijving, via zijn persoonlijke account of via een hypertext link die zich onderaan bevindt op de pagina van de ontvangen email, wijzigen of verwijderen.

Orgnls verbindt er zich toe om binnen de kortst mogelijke tijd deze aanpassingen van inschrijvingen door te voeren evenals de verwijdering van de inschrijving aan zijn commerciële emails uit te voeren.

Orgnls kan ook zijn Bezoekers en Klanten uitnodigen om promotionele offers van zijn partners te ontvangen. Orgnls mag ook de identiteit en de coördinaten van zijn Gebruikers of Klanten uitwisselen, in zover en alleen in zover deze laatste hiermee hebben ingestemd . De Gebruikers en Klanten kunnen hun keuze hieromtrent op elk ogenblik melden op de site Orgnls.be.

Orgnls.be maakt gebruik van data acquisitie systemen zoals cookies. Cookies zijn een computer file die op de hard disk van gebruikers computer worden geplaatst. Cookies maken het mogelijk om Orgnls.be op de hoogte te brengen van een voorgaand bezoek door de gebruiker op de site en deze informatie te verbinden met Gebruikers’ persoonlijke data die hij voordien op de site heeft nagelaten, meer specifiek in referentie met de koop die overwogen wordt.  Meer informatie kan je hier vinden.

XIV. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de inhoud (tekst, commentaren, werken, illustraties, foto’s, video’s, grafieken, geluiden …inclusief de onderliggende technologieën die hiervoor gebruik worden) die gepubliceerd worden op deze site is beschermd over de gehele wereld onder copyright en intellectuele eigendomsrechten , en mogen niet gekopieerd worden voor elk ander gebruik ook, uitgezonderd in het geval van voorafgaandelijke toelating door Orgnls. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de Orgnls.be producten is strikt verboden. Elke persoon die in het bezit is van een Internet site en die op zijn site een directe link wenst te maken naar de orgnls.be site moet autorisatie vragen aan Orgnls. Een autorisatie gegeven door Orgnls impliceert geen overeenkomst van affiliatie en zal in geen geval gegeven worden op een permanente basis. Op eenvoudige aanvraag van Orgnls zal de link moeten verwijderd worden.

XV. Scheidbaarheid

Een wetsverandering, regulatie of een beslissing van het gerecht om één of meer bepalingen van de verkoopsvoorwaarden te verwerpen zal niet de algemene wettigheid van deze Voorwaarden tot gevolg hebben. Een dusdanig tot gevolg hebbende wijziging geven geen recht aan de Klant om geen rekening te houden met algemene verkoopsvoorwaarden. Indien een verkoopsvoorwaarde niet expliciet is vermeld zal het beschouwd worden als een voorwaarde die in de sector van mail order verkopen in België algemeen geldend zijn.

XVI. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen Orgnls en de Klant zijn onder de rechtspraak van de Belgische Wet. Alleen de Belgische rechtbanken worden als gemachtigd beschouwd. Alleen de Belgische wet is toepasbaar in geval van procesvoering en indien geen minnelijke schikking overeenkomst kan bereikt worden. Alleen de Rechtbank van Brugge is gemachtigd onafhankelijk de plaats van levering en/van verblijfsplaats van de Klant.